Stanovy Spolku

                      

                       Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky (dále jen Spolek) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Úbislavi čp. 37, obec STACHY, 384 73

Čl. 2 

Charakter spolku

je dobrovolným, nevládním, neziskovým a otevřeným sdružením občanů, v němž se setkávají příznivci a podporovatelé rozvoje zahrady v areálu bývalé nemocnice ve Vimperku, kde v současnosti společnost BH-Nemocnice Vimperk, a.s. provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, zdravotně sociální služby a domovy Vimperk – Domov seniorů a Domov pro osoby se zdravotním postižením a omezením od 18 do 65 let.

Zahrada vytvoří přirozené prostředí pro setkávání klientů poskytovaných služeb, jejich rodinných příslušníků a všech obyvatel města Vimperk a přilehlých osad. Takové prostředí je předpokladem pro plnohodnotný život klientů v rozmanitém sociálním prostředí a garantem prevence sociálního vyloučení.

Stejně tak je cílem spolku rozvoj propojenosti klientů a občanské společnosti a jejich zapojování se spolu s obyvateli Vimperka do života města.

Spolek je otevřen názorům a jednáním, které mají za cíl doplňovat strategie rozvoje spokojeného a plnohodnotného života bez ohledu na věk, který je předpokladem komunitního charakteru života ve Vimperku a okolí.

Zlepšení stavu areálu bývalé nemocnice, interiérů budov i exteriérů, zejména zahrady, ale také infrastruktury, tedy přístupových cest, parkovacích ploch, chodníků a ostatních zpevněných ploch souzní s názory široké veřejnosti a vychází ze studie zpracované pro areál na zadání města Vimperk projektovou kanceláří arch. Kročáka. Spolek chce hledat cesty, jak do těchto vizí a následné realizace zahrady promítnout projevenou vůli klientů a jejich rodin a takto naplnit jejich očekávání a představy o plnohodnotném životě v domovech a ostatních poskytovaných formách služeb. Propojení zájmů a představ široké veřejnosti a klientů garantuje vybudování prostoru, který bude sloužit plnohodnotnému životu v zařízení.

 Cíle spolku jsou transparentní, nesledují osobní zájmy jeho jednotlivých členů. Cíle spolku jsou zároveň cíli, s nimiž se budou moci ztotožňovat i další obyvatelé města. Stanovování dílčích cílů činnosti spolku probíhá otevřeně. Spolek sděluje informace o jejich plánování, plnění, dokončení nebo důvodech, proč naplněny nebyly.

Spolek neslouží žádným zájmovým, obchodním, podnikatelským nebo jiným úzce zaměřeným skupinám, či jednotlivcům, které také ve městě působí.

Stanovené cíle respektují požadavky ochrany životního prostředí. Spolek se podílí i na dění v oblasti kultury a pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel města a v dalších sférách, jejichž rozvoj napomáhá zkvalitnění života ve městě.

Oblasti působnosti spolku: Vimperk, Jihočeský kraj a Česká republika.

 

Čl. 3 

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. vybudováním zahrady respektovat zásady ochrany přírody a rozvoje krajiny,
 2. podporovat rozvoj aktivní občanské společnosti ve městě na komunitních principech,
 3. zasazovat se o transparentnost, otevřenost a dodržování etických principů v rámci veřejné správy
 4. zasazovat se o dobré životní podmínky a přirozených charakter života všech současných, ale i budoucích klientů zařízení z řad obyvatel města Vimperk a okolí i ostatních lokalit
 5. vytvářet podmínky, které budou budovat a upevňovat přesvědčení, že prostředí zařízení a jeho okolí má přirozený charakter a je plnohodnotným domovem pro jeho klienty,
 6. prosazovat a požadovat otevřenou, pravdivou a podnětům i kritice otevřenou komunikaci ve veřejném životě.

 

Čl. 4 

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. Podpora podnětů a návrhů vedoucích k vyváženému a kompletnímu vybudování zahrady v areálu bývalé nemocnice ve Vimperku,
 2. organizování kulturních akcí a realizace projektů na podporu a ochranu vyváženého a udržitelného rozvoje zahrady v areálu bývalé nemocnice ve Vimperku ve prospěch klientů zařízení i obyvatel města a okolí,
 3. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy klientů zařízení a tím kladně ovlivnit i budoucnost a rozvoj města v těchto místech a prostorách,
 4. spolupráce s odbornou veřejností, neziskovými a nevládními organizacemi, s orgány veřejné správy a občany města při prosazování výše zmíněných cílů,
 5. organizace projektů, které mají zlepšení životních podmínek klientů zařízení nebo ochranu duševního i hmotného vlastnictví,
 6. zasazovaní se o větší informovanost obyvatel Vimperska o životě a dění v zařízení na různých úrovních veřejné správy a podpora jejich účasti na nich,
 7. publikování textů v tištěných i elektronických sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích, provoz internetových stránek spolku a vydávání elektronických i tištěných tiskovin s informacemi na podporu výše zmíněných účelů spolku a v rámci zde uvedených podob jeho činnosti,
 8. pořádání charitativních akcí (bazary, koncerty, sbírky, prodej rukodělných výrobků apod.) za účelem získání finančních prostředků pro vybudování zahrady,
 9. rozvoj spolupráce a podpora firem, ostatních spolků, neziskových organizací, které mají stejně jako on za cíl zlepšovat svou činností kvalitu života seniorů ve Vimperku a okolí nebo k ní prakticky přispívají.

 

                       Čl.5

                       Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 1. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 3. posuzovat a schvalovat zprávy o hospodaření spolku,
 4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 1. dodržovat stanovy,
 2. hájit a prosazovat zájmy vedoucí k vybudování zahrady v areálu bývalé nemocnice
 3. hájit zájmy spolku, které k vybudování zahrady vedou,
 4. nepoškozovat svým jednáním dobré jméno spolku,
 5. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 

                          Čl. 6 

                          Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní pěti po sobě jdoucích členských schůzí.

 

                          Čl. 7 

                          Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov,
  1. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
  1. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  1. určila koncepci činnosti spolku na další období,
  1. stanovila výši členských příspěvků,
  1. schválila rozpočet spolku na příští období,
  1. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
  1. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  1. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 5. Rada spolku je kolektivní statutární orgánem spolku. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a člena rady. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo člena rady odvolat.
 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % nadpoloviční většina členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Všichni členové spolku mají stejná práva.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 8. Předseda a místopředseda zastupují spolek ve všech věcech a mohou jednat samostatně. Člen rady spolku může jednat pouze na základě pověření předsedy, nebo místopředsedy. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 9. Funkční období rady spolku je pětileté. Předseda, místopředseda a člen rady jsou voleni radou spolku. Rada spolku je volena členskou schůzí.

                         Čl. 8 

                         Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. Bankovní účet spolku je transparentní.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

 

                        Čl.9

                        Závěrečná ustanovení

 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 14. listopadu 2022. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Doba trvání činnosti spolku je omezená. Vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích a zaniká dnem předání vybudované zahrady do vlastnictví a péče města Vimperk.

Vimperk, dne 14. listopadu 2022

                                                                         …………………………………………………

Členové spolku:

Mgr. Alena BERNARDOVÁ, nar. 15. září 1971 ve Vimperku, bydliště Úbislav 26 – STACHY, 384 73

Mgr. Lukáš JANEČKA, nar. 18. května 1976 ve Vítkově, bydliště Úbislav 37 – STACHY, 384 73

Věra PATILOVÁ, nar. 9. listopadu 1990 ve Vimperku, bydliště Nad Stadionem 199, VIMPERK 385 01

Lukáš PATILA, nar. 1. prosince 1988 v Písku, bydliště Nad Stadionem 199, VIMPERK 385 01

Simona ROBLOVÁ, nar. 14. listopadu 1964 v Praze, bydliště Spůle 17 – Čkyně, 384 81

Věra VÁVROVÁ, nar. 8 července 1954 v Plzni, bydliště Pivovarská 475 – Vimperk, 385 01

Rada spolku:

Předseda: Mgr. Lukáš JANEČKA

Místopředseda: Věra VÁVROVÁ

Člen Rady spolku: Mgr. Alena BERNARDOVÁ